آمار مقالات شهرسازی - طرح درس آموزش GIS

مقالات شهرسازی

طرح درس آموزش GIS

 

این طرح درس آموزشی من برای کلاس های مقدماتی است پس از این دوره، دوره دیگری به آموزش کاربردGISدر شهرسازی اختصاص دارد.(mrafian@gmail.com)

 

Introduction

 

Module 1:  Introduction to ArcGIS 9

Module Objectives............................................................................................... 1-1

ArcGIS Desktop Software Suite.......................................................................... 1-1

Licenses.......................................................................................................... 1-1

Applications.................................................................................................... 1-1

Basic Terms.......................................................................................................... 1-2

Common GIS Data Structures............................................................................. 1-2

Spatial Data Types Supported by ArcGIS........................................................... 1-3

Vector Data.................................................................................................... 1-3

Raster Data..................................................................................................... 1-3

Tabular Data................................................................................................... 1-3

Metadata............................................................................................................... 1-4

ArcCatalog........................................................................................................... 1-4

Launch ArcCatalog........................................................................................ 1-5

Connect to a Folder........................................................................................ 1-6

Create a New Shapefile.................................................................................. 1-7

Preview an Existing Shapefile........................................................................ 1-9

View Metadata............................................................................................. 1-10

ArcMap............................................................................................................... 1-10

Launch ArcMap............................................................................................ 1-10

Add and Remove Data Layers..................................................................... 1-10

The Map Document (*.mxd)........................................................................ 1-11

The ArcMap Interface.................................................................................. 1-11

Data View and Layout View....................................................................... 1-14

Coordinate Systems...................................................................................... 1-14

Data Frame Properties:  Map Units.............................................................. 1-15

Data Frame Properties:  Display Units......................................................... 1-18

ArcToolbox......................................................................................................... 1-19

Online Help........................................................................................................ 1-20

Module 1 Exercise 1........................................................................................... 1-23

Module 1 Exercise 2........................................................................................... 1-24

 

Module 2:  Displaying and Manipulating Spatial Information

Module Objectives............................................................................................... 2-1

Map Scale and Zoom Tips.................................................................................... 2-1

Turning Data Layers On and Off......................................................................... 2-3

Ordering Data Layers in the Table of Contents................................................... 2-4

Layer Properties.................................................................................................... 2-5

Set Display Units and Measure Distance on the Map Display............................. 2-7

Display an Attribute Table................................................................................... 2-9

Sort Attribute Table Records............................................................................. 2-10

Select Attribute Table Records.......................................................................... 2-10

Select Features Interactively.............................................................................. 2-12

Set Selection Options......................................................................................... 2-12

Set Selectable Layers.......................................................................................... 2-13

Set Interactive Selection Method....................................................................... 2-15

Select Individual Features from the Map Display.............................................. 2-15

Select Groups of Features from the Map Display.............................................. 2-17

Use the Identify Tool to See the Attributes of a Feature................................... 2-20

Map Tips............................................................................................................. 2-21

Labels and Annotation....................................................................................... 2-22

Convert Labels to Annotation............................................................................ 2-26

Display a Layer Based on Categorical Attribute Data....................................... 2-27

Import an ArcView 3 Legend File (*.avl).......................................................... 2-29

Save a Layer File (*.lyr)..................................................................................... 2-31

Classify a Layer Based on Two Attributes........................................................ 2-32

Save a Map Document....................................................................................... 2-34

Module 2 Exercise.............................................................................................. 2-35

 

Module 3:  Making A Thematic Map (Layout)

Module Objectives.............................................................................................. 3-1

Map Design......................................................................................................... 3-1

Symbolizing Features.......................................................................................... 3-2

Display a Layer Based on Quantitative Attribute Data...................................... 3-4

Label Legend Classes.......................................................................................... 3-8

Remove Symbol Outlines.................................................................................... 3-9

Save Your Work in a New Map Document...................................................... 3-10

Set a Reference Scale for a Data Frame............................................................ 3-11

Preparations for Creating a Layout................................................................... 3-12

Switch to Layout View..................................................................................... 3-14

Set the Layout Page Size and Orientation ....................................................... 3-14

The Layout Toolbar........................................................................................... 3-15

Move and Resize a Data Frame in a Layout..................................................... 3-16

Manipulate Graphic Elements........................................................................... 3-16

Insert a Title...................................................................................................... 3-17

Insert a North Arrow......................................................................................... 3-19

Insert a Scale Bar.............................................................................................. 3-19

Insert a Legend................................................................................................. 3-21

Insert Text......................................................................................................... 3-25

Insert a Neatline................................................................................................ 3-26

Align Graphic Elements.................................................................................... 3-28

Create a Map Inset............................................................................................ 3-30

Symbolize a Map Inset...................................................................................... 3-33

Add a Data Frame Extent Rectangle to the Map Inset.................................... 3-35

Add Graphics to a Data Frame from the Layout View.................................... 3-38

Print a Layout.................................................................................................... 3-42

Export a Map..................................................................................................... 3-45

Map Templates ................................................................................................. 3-47

Save a Layout as a Template ....................................................................... 3-47

NPS Map Templates and Graphic Identity ...................................................... 3-48

Use an Existing Template............................................................................. 3-48

Module 3 Exercise............................................................................................. 3-51

 

Mid-Term Exercise 1

 

Module 4:  Selecting and Displaying Features

Module Objectives.............................................................................................. 4-1

Find Features....................................................................................................... 4-1

Select by Attributes:  Simple Queries................................................................. 4-3

Select by Attributes:  Complex Queries.............................................................. 4-6

Save and Load a Query Statement..................................................................... 4-8

Show and Clear Selected Records in an Attribute Table.................................... 4-9

Select by Location............................................................................................... 4-9

Export Selected Features.................................................................................. 4-13

Display a Subset of Features in a Layer: Using a Definition Query................. 4-14

Module 4 Exercise 1.......................................................................................... 4-17

Module 4 Exercise 2.......................................................................................... 4-18


 

Module 5:  Displaying and Manipulating Attribute Data

Module Objectives.............................................................................................. 5-1

Components of an Attribute Table...................................................................... 5-1

Change the Appearance of an Attribute Table.................................................... 5-2

Change the Width of a Field............................................................................... 5-2

Freeze Fields in an Attribute Table..................................................................... 5-3

Hide Fields in an Attribute Table........................................................................ 5-5

Create an Alias for a Field Name........................................................................ 5-7

Setting the Highlight Color for a Table............................................................... 5-9

Field Properties................................................................................................. 5-13

Field Type................................................................................................... 5-14

Field Length................................................................................................ 5-14

Precision and Scale...................................................................................... 5-14

View Statistics for a Field in an Attribute Table.............................................. 5-15

Summarize a Field in an Attribute Table........................................................... 5-16

Delete an Existing Field and Add a New Field to an Attribute Table............. 5-17

Calculate Field Values...................................................................................... 5-19

Table Joins and Relates..................................................................................... 5-21

Join Data from One Table to Another............................................................... 5-25

Remove Joined Data......................................................................................... 5-29

Relate Data Between Two Tables..................................................................... 5-30

Access Related Records.................................................................................... 5-32

Remove a Related Table................................................................................... 5-34

Hyperlinks: Display Images of Spatial Features in a Data Layer...................... 5-35

Access a Feature’s Hyperlink............................................................................ 5-36

Module 5 Exercise 1.......................................................................................... 5-37

Module 5 Exercise 2.......................................................................................... 5-38

 

Mid-Term Exercise 2

 

Module 6:  Other Data Types, Editing, Projecting, and Bookmarks

Module Objectives.............................................................................................. 6-1

Image Formats..................................................................................................... 6-1

Add Image Data to a Map Document................................................................ 6-3

Heads-Up Digitizing........................................................................................... 6-4

Digitize Point Features................................................................................. 6-4

Edit Data in an Attribute Table................................................................... 6-6

Digitize Polygon Features............................................................................ 6-9

Digitize Line Features by Editing an Existing Shapefile........................... 6-11

Edit Vertices to Change the Shape of a Line............................................ 6-13

Create a Point Layer from Tabular X/Y Data................................................... 6-14

Create a Layer File (.lyr) from a Point Layer based on Tabular X/Y Data....... 6-16

Project Data On-the-Fly.................................................................................... 6-16

Module 6 Exercise............................................................................................. 6-18

 

Module 7:  Geoprocessing

Module Objectives.............................................................................................. 7-1

Application Scenario........................................................................................... 7-2

Map Document Setup......................................................................................... 7-2

Merge Two Data Layers...................................................................................... 7-5

Buffer a Layer..................................................................................................... 7-7

Clip A Layer........................................................................................................ 7-9

Update Area and Perimeter Field Values......................................................... 7-10

Spatial Join........................................................................................................ 7-13

Create a Summary Table................................................................................... 7-14

Dissolve, Union, and Intersect.......................................................................... 7-16

Module 7 Exercise 1.......................................................................................... 7-18

Module 7 Exercise 2.......................................................................................... 7-19

+ نوشته شده در  Wed 8 Dec 2010ساعت ۱۴:۱۶ بعد از ظهر  توسط محسن رفیعیان  |